Kamulaştırma Başvuru Formu

( * İşaretli Alanların Doldurulması Zorunludur.)
TAŞINMAZ SAHİBİNİN (SAHİPLERİNİN) BİLGİLERİ
Ad Soyad *
İrtibat Adresi *  
E-Posta
Ev Telefonu
İş Telefonu
Cep Telefonu
Yukarıdaki formu doldurduktan sonra aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz!

Belediyemiz; değişik zamanlarda İstanbullulara daha iyi hizmet verebilmek; kamu hizmetlerini daha hızlı ve etkin biçimde süratlice sonuçlandırabilmek için sahibi olduğunuz taşınmazınızın tamamına veya bir kısmına size ulaşamamak ya da taşınmazınızın imar planında kamu hizmet alanlarında kalması veya buna benzer nedenlerle rızanızı almaksızın kullanmış olabilir. Bu durumda bir taşınmazınız varsa ve Belediyemizce halen kullanılmakta ise belediyemize başvurabilir ve uzlaşma yoluyla taşınmazınızın Belediyemizce kamulaştırmasını isteyebilirsiniz. Belediyemiz taşınmaz sahipleri ile herhangi bir aracı olmadan kamulaştırmasız el atılan gayrimenkuller için rayiç bedeli üzerinden anlaşma yolu ile kamulaştırılmasını istemektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında olması koşuluyla mülk sahibi vatandaşlarımız hiçbir aracı kullanmadan herhangi bir 3. şahsa ve kuruluşa aracı komisyon bedeli ödemeden Belediyemizle anlaşabilirler.

Adınıza kayıtlı ama kamu hizmeti amacıyla fiilen el atılmak suretiyle kullanılan maliki bulunduğunuz taşınmazınızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluk alanında olup olmadığını öğrenmek; işlemler hakkında bilgi almak, birebir görüşmek; randevu almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine aşağıdaki telefonlardan ulaşabilir ya da ekteki başvuru belgesini doldurarak irtibat sağlayabilirsiniz. Bu başvuru size arada vekil, komisyoncu veya aracı olmadan Belediyemiz yetkilileri ile birebir görüşmeyi ve taşınmazınızın; herhangi bir komisyon, iş takibi, masraf, vekâlet vb. ücreti ödemek durumunda kalmadan herhangi bir aracıyla paylaşmadan belediyemizden kamulaştırma bedelini almanızı sağlar.

Bunun yanında şayet kamulaştırmasız el atma davası açıp dava sonucunda davanın görüldüğü mahkemece bedel ödenmesine hükmedilmişse icra işlemine koymaksızın (icra takibi yapıp belediyemizi icra masrafına sokmadan) bedelin ödenmesi için yine Kamulaştırma Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Başvurunuz halinde mahkemece ödenmesine karar verilen bedelin tahsili icra yoluyla tahsilden çok daha kısa sürede sonuçlandırılabilmektedir.
Kamulaştırma işlemlerinin başvuru süreleri ve uzlaşıldığı takdirde sonuçlanma süreleri aşağıda verilmiştir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

1

Proje kapsamında Mülkiyetin Kamulaştırması

Dilekçe

45 gün

Tapu senedi örneği

Kimlik örneği

Vekil işlemlerinde vekalet örneği

Şirketler için yetki belgesi,imza sirküleri, gazete ilanı

Maliğin ölü olması durumunda veraset ilamı

2

Fiili elatmadan dolayı mülkiyetin kamulaştırılması

Dilekçe

60 gün

Aplikasyon krokisi

Tapu senedi örneği

Kimlik örneği

Vekil işlemlerinde vekalet örneği

Şirketler için yetki belgesi,imza sirküleri, gazete ilanı

Maliğin ölü olması durumunda veraset ilamı

Not: İşlemlerin başka kurumlara bağlı olması halinde, hizmet tamamlanma sürelerine ilgili kurumun işlem süresi ilave edilecektir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri:

 

 

 

 

 

 

İkinci Müracaat Yeri:

 

 

 

 

İsim

:

Abdullah ÇOLAK

 

 

 

 

 İsim

:

Sami KILIÇ

 

 

Unvan

:

Kamulaştırma Müdürü

 

 

 Unvan

:

Emlak Yönetimi Daire Başkanı

Adres

:

Şehzadebaşı Cad. No:25 Fatih
Fatih İSTANBUL

 

 Adres

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Saraçhane - Fatih İSTANBUL

Tel

:

0(212)45521 70

 

 

 

 Tel

:

0(212)45521 00

 

Faks

:

0(212)45526 10

 

 

 

 Faks

:

0(212) 455 26 62

 

E-Posta

:

 

E-Posta

:

sami.kilic@ibb.gov.tr
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ REHBERİ

Belediyemiz Kamulaştırma İşlemlerinde öncelikle      Bedelde Uzlaşarak Anlaşma
yolunu benimsemiştir .Kurumsal olarak önceliğimiz kamulaştırmaya konu taşınmaz malikleri ile direkt muhatap olmak birebir yüzyüze görüşmek; işlemleri ve sürecini anlatmak kamulaştırma kanunu ile ilgili bilgilendirmek doğru bilgilerin kaynağından alınmasını sağlamak ve kamulaştırma muhatabının iş ve işlemlerle ilgili her türlü sorusunu yanıtlamak ve olası aracı, komisyoncu, vekil gibi kötü niyetli olabilecek  kişileri devreden çıkarmak ve  komisyon, iş takibi, vekalet ücreti adı altında  istenen bedellerin gereksiz ödemelerin önüne geçerek kamulaştırma ilgililerin maddi kayıba uğramalarının önüne geçmektir. Gayrmenkulünüzün tam karşılığını herhangi bir kesintiye uğramadan süresinde ve tam olarak ödenmesini sağlamak düşüncesindeyiz.Bunun için sadece yapmanız gereken Kamulaştırma Müdürlüğü ile irtibata geçmektir.

A.KAMULAŞTIRMA NEDİR ?

 • Kamulaştırma, özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni bir yoldur.  4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kamulaştırmanın nasıl yapılacağını göstermek amacıyla çıkarılmış bir yasadır.

B.KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ NEDEN YAPILIR?

 • Belediyece kamulaştırmanın yapılabilmesi için imar planında taşınmazın kamu hizmetine tahsisli olması gerekmektedir. (Park, yol, metro, hızlı tramvay, alt ve üst geçit, otopark mezarlık alanı, kamu hizmet alanı, vb. gibi)
 • Kamulaştırma özel mülkiyetin tamamının veya bir kısmının devlet mülkiyetine geçmesi veya bu gayrimenkul üzerinde idari irtifaklar kurmak (mesela geçit hakkı) şeklinde olabilir.
 • Kamulaştırmalarda, gayrimenkulün Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödenmesi gerekir.
 • Özel kanunlarla ön görülen olağanüstü durumlarda (Halk sağlığını tehdit eden unsurları oluşturan taşınmazlar vb. gibi) 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanunun 27. maddesi uygulanır. Bu maddeye göre kamulaştırma kararı Bakanlar Kurulundan alınır.

    Kamu Tüzel kişisi olan Belediyelerin yapacağı Kamulaştırma işlemlerinin neler olacağı, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile belirlenmiştir.
 
C. KAMULAŞTIRMA DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMA
Maliki bulunduğunuz taşınmazın kamulaştırma durumu hakkında bilgi alma yöntemleri:

 • Kamulaştırma Müdürlüğüne şahsen tapu senediniz ile başvurarak öğrenebilirsiniz.
 • Taşınmazın açık adresi, pafta, ada, parsel nosu nu belirtilen bir dilekçe ile Kamulaştırma Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilirsiniz.
 • Gayrimenkulünüz imar durumu ile ilgili bilgiyi bağlı bulunduğunuz İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden öğrenebilirsiniz

D.KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ:

 • İmar planında kamu yararına tahsis edilmiş taşınmazların kamulaştırılması gerekiyor ise bu taşınmaza veya taşınmazlara ait Yatırımcı Müdürlüğün Başkanlık Onaylı Kamulaştırma Ön Onay Föyü ile İmar Planı, kadastral paftası ve mülkiyet durum tespitinden sonra Belediye Encümeninden kamulaştırılmasına karar alınır.
 • Karara müteakip, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanununun 7. maddesine göre tapu kütüğüne idari kamulaştırma şerhi işlettirilir.
 • Tapu Sicil Müdürlüklerinden taşınmazların mülkiyet belgeleri alınarak, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesine göre Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirleri yaptırılır.
 • Taşınmaz maliklerine, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanununun 8. maddesine göre taşınmazının pazarlıkla satın alınması hususunda tebligat yapılarak yine 8. maddeye göre oluşturulan Uzlaşma Komisyonu’na davet edilir, uzlaşma sağlanması durumu tutanak ile tespit edilir.
 • 4650 Sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kanununun 8.Maddesine göre taşınmaz malikleri ile Uzlaşma Komisyonu’nda bedelde uzlaşma sağlanması halinde, Uzlaşma Tutanağında belirlenen bedelin ödeneği Hesap İşleri Daire Başkanlığı’nca taahhüt altına alınarak, Belediye Encümeninden, satın alınması hususunda Encümen kararı alınır

E. UZLAŞMA DAVETİNİ ALDIĞINIZDA NE YAPACAKSINIZ?
 • Uzlaşma komisyonu ile ilk görüşmeyi yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhanede bulunan Merkez binasının 3. ve 6. katında yer alan ilgili Kamulaştırma Şefliğine başvurabilirsiniz.
 • Taşınmaz;
 • Şişli, Kağıthane, Beşiktaş, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Sarıyer ilçelerinde ise Beyoğlu yakası kamulaştırma Şefi Nezahat ŞAHİN ile ( Oda no: 631 Tel: 455 21 79- 455 21 96)
 • Adalar, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Tuzla, Pendik, Ümraniye, Üsküdar, Şile, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli  ilçelerinde ise Anadolu Yakası kamulaştırma şefi Gülay Birsen TOKGÖZ ile (Oda no:337 Tel:455 21 76    455 21 77  )
 • Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler,  Güngören, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy Başakşehir, ilçelerinde ise Topkapı yakası kamulaştırma şefi Tahsin  Hükümdar ile (Oda No: 624 Tel: 455 21 81   455 21 82  ) görüşebilirsiniz.
 • Uzlaşıldığı takdirde tapu işlemlerine esas olmak üzere Tapu suretiniz,  Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Numaranız, Vergi dairesi Numaranız,   Vekalet ile yürütülen işlerde Noterden tasdikli vekaletname,   taşınmaz malikinin ölü olması halinde varislerinin veraset ilamı çıkartmak üzere asliye hukuk mahkemelerinden alacakları veraset ilamına alınmasına müteakip, veraset intikali ile ilgili işlemleri de Veraset Vergi Dairesinden alınacak “veraset intikali ve satışında sakınca yoktur” belgelerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
 • Taşınmazın tapu kütüğünde takyidat varsa tapunun isteği doğrultusunda terkin ettirilecektir. (Haciz, ipotek, vakıf ilişiği vs. gibi)
 • Belirlenen bedel üzerinden tapuda Belediyemiz lehine tescil/terkin işlemi yapılarak, alınan tapu belgesindeki bedelin ilgilisine ödenmesi için Hesap İşleri Daire Başkanlığı’na tahakkuk gönderilerek ödeme işlemi yapılır ..